Rettshåndhevelsesbyrå

  • Scala, Java, Akka, Spring, CSS, JavaScript, Backbone, MSSQL, Cassandra, LDAP, OpenVPN, DevOps, IBM WebSphere, Tomcat, Jetty

Et rettshåndhevelsesbyrå skal forebygge og bekjempe kriminalitet samt skape trygghet i samfunnet. For å klare oppdraget er de avhengig av gode datasystemer som understøtter den daglige driften på en smidig og effektiv måte. KodeWorks har vært med å utvikle to svært viktige systemer for et prominent nordisk rettshåndhevelsesbyrå: System for Trygghetsalarm og Elektronisk Kontroll og System for Operativ Rettshåndhevelse. Begge systemene har bidratt til å bedre responstiden til byråets operasjonssentraler, trygge hverdagen til trygghetsalarmbærere, og gjort byråets patruljer mer effektive.

KodeWorks ble engasjert hos det prominente nordiske rettshåndhevelsesbyrået tilbake i 2008. På dette tidspunkt var byråets IT-avdeling midt i en omskriving av systemet Trygghetsalarm, parallelt med at et løft av hele organisasjonens IT system og samhandlingsprosesser pågikk. Trygghetsalarm hadde allerede tilbake i 2005 blitt forespeilet et tilleggsystem, og tilhørende lovgivning, i form av System for Elektronisk Kontroll. Mangel på tekniske løsninger i markedet som enkelt lot seg integrere i byråets operative systemer systemer, gjorde at KodeWorks måtte bistå i å integrere System for Trygghetsalarm og Elektronisk Kontroll de operative systemene, saksbehandlingssystemer, og systemer til tredjeparts leverandører av utstyr.

KodeWorks utviklet neste generasjons Trygghetsalarm for rettshåndhevelsesbyrået. Dette ble gjort ved å modifisere Android operativsystemet slik at alle “peripherals” ble koblet ut, og all ekstern kommunikasjon ble rutet gjennom en kryptert ende-til-ende kommunikasjonsprotokoll inn til rettshåndhevelsesbyråets tjenester. Modifikasjonene gikk helt ned på firmware-nivå, slik at til og med hardware-knapper med en eksisterende betydning ble omprogrammert. Tilpasningene gjorde rettshåndhevelsesbyrået i stand til å kjøre en dedikert Trygghetsalarm-app på standard smarttelefoner, og utnytte state-of-the-art posisjoneringsteknologi og programmeringsmiljø. I dag er alle Trygghetsalarm-enheter innen rettshåndhevelsesbyråets jurisdiksjon standard smarttelefoner, med programvare som er en videreføring av arbeidet KodeWorks la ned sammen med rettshåndhevelsesbyrået i 2008 - 2016.

lawenforcementagency2.jpg

Prosjektet Trygghetsalarm og Elektronisk Kontroll gikk over flere år, og noe også lagt ned på nærliggende prosjekter, spesifikt innenfor den operative tjenesteporteføljen. Operativ Rettshåndhevelse er det mest sentrale operative systemet hos byrået, og ble utviklet allerede på 90-tallet. Rettshåndhevelsesbyrået hadde allerede før KodeWorks kom inn startet et kartleggingsarbeid for å splitte Operativ Rettshåndhevelse inn i moduler, og KodeWorks bygde videre på dette for å beskrive hvordan dataflyt og konsistens mellom modulene skulle sikres. Dyp integrasjon med distribuerte databaser for hver organisatoriske enhet muliggjorde en hendelsesdrevet arkitektur hvor modulene ble modellert som mikrotjenester, og dette ble starten på moderniseringen av den operative systemporteføljen som er i bruk i dag.