Ansettelse

En ansettelse er en viktig investering for Kodeworks. De ansatte er ikke bare medarbeidere som skal bidra til et godt arbeidsmiljø, men er også selve varen Kodeworks leverer. Det er derfor et stort fokus på å ansette dyktige medarbeidere som søker og mestrer utfordringer. Det er de ansatte som representerer Kodeworks.

Prosess og onboarding

I Kodeworks ønsker vi at du som nyansatt skal føle at prosessen fra du tar kontakt med oss, til kontrakten er signert, og ansettelsesforholdet har startet, er en god opplevelse. Sjekklista vår ser slik ut:

Rekrutteringsansvarlig

 • Opprette bruker i Google Suite.
 • Opprette CV og inviter den nyansatte til å begynne å fylle ut denne.
 • Koordinere bildetaking til CV.
 • Invitere den nyansatte på sosiale arrangement i Kodeworks.
 • Bestille utstyr (datamaskin mm.).
 • Tildele fadder.
 • Følge opp Administrasjonens oppgaver.

Administrasjon

 • Bestille telefonabonnement.
 • Registrere nyansatt i Tripletex.
 • Melde nyansatte inn i forsikringer og pensjon.
 • Opprette bruker i WerkzTime.

Fadder

 • Organisere oppstartsdag:
  Koordinere sted og tid. Lunch på huset, gjerne inviter med andre kolleger.
 • Gi en innføring i hvordan ansattutlegg og andre regnskapsmessige saker fungerer.
 • Gi en innføring i hvordan WerkzTime fungerer.
 • Invitere til Slack.
 • Invitere til GitLab.
 • Invitere til GitHub.
 • Følge opp portering av telefonabonnement.


Ved oppstart med fadder

 • Oppdatere CV.
 • Forberede seg til prosjekt hos kunde.

Prøvetid

Nye fulltidsansatte har en prøvetid på seks måneder regnet fra tiltredelsesdato. Prøvetiden er gjensidig og skal innebære muligheten for både arbeidsgiver og arbeidstaker til å bringe arbeidsforholdet til opphør dersom det viser seg at forholdene ikke var som det var forutsatt. Under prøvetiden gjelder én måneds oppsigelsesfrist. Prøvetiden kan bli forlenget dersom arbeidstaker har hatt fravær under prøvetiden, dette inkluderer ferie. Prøvetiden kan kortes inn ved nærmere avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Stillingstyper

Kodeworks opererer med ulike stillingstyper.

Nyansatt

Stillingen vedvarer ut prøvetiden (6 mnd) og til man har vært i oppdrag hos kunde i 3 måneder og er i oppdrag videre, hvorpå man rykker opp til Konsulent. Arbeidsoppgavene som nyansatt er i hovedsak:

 • Jobbe aktivt med tilbud.
 • Faglig utvikling.
 • Bistå pågående prosjekter, off-site eller on-site.

Konsulent

Som konsulent tilbringer man vanligvis størsteparten av sin arbeidstid på oppdrag for kunder.

Opprykk til seniorkonsulent vurderes årlig av et samlet styre, på bakgrunn av følgende kriterier:

 • Fornybare oppdrag. Evner å selge seg selv inn på forlengelser av kundeprosjektet sitt.
 • Kan dra inn andre på oppdrag. Ser muligheter for å selge inn kolleger på samme kundeprosjekt som seg selv.
 • Skaffe nye leads. Er observant ute hos kunde og fanger opp signaler om andre prosjekter. Tilrettelegger for dialog mellom Kodeworks og kunde. Følger med i nettverket sitt på mulige prosjekter hos andre kunder.
 • Salgbar til høyere timerate. Har en CV og profil som er salgbar til timerater opp mot det øvre sjiktet av hva markedet vil betale. Merk at Kodeworks kan ha andre insentiver for å ikke tilby konsulenten til en høy rate; konsulenten kan likevel regnes som “salgbar til høyere timerate”.
 • Total yrkeserfaring. Antall år med relevant faglig erfaring.
 • Faglig bidrag. Bidrar til Kodeworks-interne og kundespesifikke faglige opplegg. Promoterer faglig utvikling, drar med seg kolleger på faglige arrangement, eventuelt arrangerer faglige happenings.
 • Sosiale bidrag. Promoterer bedriftsidrett, sosiale sammenkomster og utflukter. Evner å skape rom for alle til å delta.
 • Må kunne selges ut som senior. Innehar en CV og karakter som er lett å overbevise kunder om at er en senior-profil.

Senior

En selvstendig og erfaren konsulent med høy faglig dyktighet og som evner å kommunisere godt med kolleger, ledelse og kunder. For øvrig alle punktene for opprykk til senior under konsulent, over.

Stab

Ca 10% av de totale antall timer i Kodeworks vil gå med til stabsrelatert arbeid innen administrasjon, ledelse, oppfølging av ansatte og salg. Stabens oppgave er å sørge for at maskineriet går som det skal; at det er en jevn tilstrømning av faglig interessante oppdrag, at de ansatte har det godt, at kundene er tilfredse med Kodeworks, at økonomien i firmaet går som den skal, at firmaet når sine måleparametere, med mer.

Fratredelse

Oppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelsesfristen er gjensidig for arbeidstaker og arbeidsgiver med en varighet på tre måneder. Den løper fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted om ikke annet er avtalt.

Ansatte som slutter skal returnere utlevert materiell. Det kan gjøres unntak dersom det utleverte materialet ikke anses å ha noen nytteverdi for Kodeworks, eksempelvis PC og/eller mobiltelefon. Kodeworks ser seg ikke nødt til å inndra utstyr som ikke enkelt kan omsettes til likvide midler eller benyttes av andre ansatte.

Dersom man har opparbeidet seg medeierskap i firmaet må aksjer også innløses ihht aksjonæravtalen.